User Tools

Site Tools


Sidebar

eareleden:sgbloembergen

Sibe Gjalts Bloembergen

Sibe Gjalts Bloembergen waard op 4 novimber 1925 lid fan Bernlef. Hy is yn 1938 earelid makke. Hy is yntusken ferstoarn.

In jier foar syn dea woed er noch perfoarst de Dies Natalis in lêste kear meimeitsje. Men fernaam net dat er fan in oar tiidrak wie: mei syn 84 jier hied er noch hieltyd belangstelling foar de moderne tiid, en stie er iepen foar nije ideejen.

eareleden/sgbloembergen.txt · Last modified: 2021/01/22 20:31 by Thaeke Johannes Kuipers