User Tools

Site Tools


Sidebar

eareleden:jurjenvanderweg

Jurjen van der Weg

Jurjen waard yn 1999 earelid makke op foarstel fan Bestjoer Brinksma.

eareleden/jurjenvanderweg.txt · Last modified: 2016/06/02 16:21 by Thaeke Johannes Kuipers