User Tools

Site Tools


Sidebar

dubeltsje_fan_lucht

It dûbeltsje fan lucht

It dûbeltsje fan lucht is ynfierd op 2015-05-21 om de kroech wer swarte syfers skriuwe te litten. De bierpriis is op dizze dei ferhege mei in dûbeltsje fan €1,20 nei €1,30. It dûbeltsje hat dizze namme, omdat it bestjoer 'Feroaring fan Lucht' de ynfiering betocht hat.

Wat lykwols logysk is, is dat de leden hjir net bliid mei wiene. It idee wie dat it dûbeltsje wer werom draaid wurde soe op it momint dat der wer swarte syfers skreaun wurde. De leden hiene hjir gjin fertrouwen yn en makke der ferwyzing nei it kwartsje fan Kok.

dubeltsje_fan_lucht.txt · Last modified: 2019/05/30 13:27 by Adriaan van der Veer