User Tools

Site Tools


Sidebar

blauwprinten:kasko

“Fertrouwen is goed, kontrole is better.” Benjamin Franklin, 1786

By elke Kasko GK checken:

Oantekens foar de Ponghalder:

  • Rekkenofskriften chronologisch klearlizze. Van Ald nei Nij.
  • Kontrolesintrum → iepensteande rekkens moatte in GNU cash.
  • Kaskontant journaal moat kloppe
  • Foarrie

Oantekens foar leden fan'e Kasko:

  • Debiteuren
  • Saldo GNU cash vs Bank
  • Kaskontant en foarrie check
blauwprinten/kasko.txt · Last modified: 2018/01/11 21:11 by Anno Veltman