User Tools

Site Tools


Sidebar

barklunne

Barklúnregelemint 2014

 1. De ûnôfhinklike skiedsrjochter is alwittend!
 2. Der wurdt dobbele (mekst) om te bepalen hokker team hokker hoeke fan de bar nimt.
 3. As de musyk draait moatte beide fourten altiten tsjin de muorre oan stean! Oertreding fan dizze rigel kin liede ta diskwalifikaasje troch de skiedsrjochter.
 4. It ienige offisjeel sertifiseare barklúnnûmer is Circus Renz fan DJ Goldfinger. Op oare nûmers kin der net starten wurde.
 5. Sa gau Circus Renz fan DJ Goldfinger stoppet of skoft hâld begjint it barklúnen.
 6. Barklúnen bart mei Weduwe Joustra Bearenburch en Grolsch Pils. Shotglêzen en Pilsglêzen moatte troch it barpersoniel op de dêrfoar bedoelde pompeblêden pleatst wurde.
 7. Shotglêzen dy't leech dronken binne wurde nij de binnenkant fan de bar smiten, net nij de bûtenkant fan de bar. Nochris hat de skiedsrjochter hjir it rjocht om minsken te diskwalifsearjen.
 8. De barklúntocht giet altiten bûten de peal fan de bar om. Dus net oan de bar kant by de peal del.
 9. It Pilsglês moat op de bar opdronken wurde, je meie de grûn net oanreitsje. As it glês leech is wurdt it boppe de holle hâlden sadat de skiedsrjochter fêst stelle kin dat it leech is, dêrnei wurdt it op it pompeblêd wert it glês weikaam werom setten. It is wichtig dat it glês it pompebled rekket, derneist wurdt net as in finish sjoen.

Fierder

 • Teams bestean út trije minsken.
 • De moaiste of ludykste teamoutfit wint sawiesa fergees pils.
 • Team ynskriuwe kin oant 21:00, net ynskreaun is net meidwaan!

Winners

 • 2017: Adriaan, Marten H. en Marten A.
 • 2016: Adriaan, Joan en Marten
 • 2015: Adriaan, Joan en Fokko
 • 2014: Fokko, Meinte en Marije
barklunne.txt · Last modified: 2017/10/16 15:28 by Jelmer Draaijer