User Tools

Site Tools


Sidebar

aksjes:fryske_marren

De aksje 'Fryske Marren' fun plak yn it jier 2014. Yn dat jier binne de gemeentes Gaasterlân-Sleat, Lemsterlân en Skarsterlân fusearre en de namme fan' e nije gemeente soe 'Gemeente Friese Meren' wêze. Bernlef hat doe in aksje organisearre wêrby 3 ploegen yn auto's troch de gemeentes rieden en op alle plaknamboarden in grutte sticker plakten mei dêrop de tekst 'gem. Fryske Marren'.

Yn april is der ferfolgens in riedsgearkomste west wêryn ek oare tsjinstanders fan'e Nederlânske namme oanwêzich wiene. De ried hat doe besletten dat de namme fan' e gemeente fan 1 januaris 2015 ôf 'Fryske Marren' is.

Ofbyldingen

aksjes/fryske_marren.txt · Last modified: 2016/06/09 14:05 by Frans Arnoud Ozinga