User Tools

Site Tools


Sidebar

aksjes:foekje

Foekjes plakke

Al meardere kearen hat in groep Bernleffers spontaan te plakken west mei 'Loesje'-eftige poasters mei de namme Foekje der op. Faak wiene it poasters om te prikkeljen, bytiden ek basearre op de aktualiteit lykas de poster “Better de juf út de klean as it Frysk útklaaid” dy't wy bynammen yn de Harkema plakt hawwe nei dat in juffrou fan skoalle stjoerd waard omdat hja bleat yn in blêd stien hie.

aksjes/foekje.txt · Last modified: 2017/05/01 19:58 by Romke E. Egbers