User Tools

Site Tools


Sidebar

oersjoch

Klik hjir foar in oersjoch fan de hiele wiki: https://bernlef.frl/wiki/doku.php?id=oersjoch&do=index

Ha goeie, wolkom op de Bernlef wiki.

De Bernlef-Wiki hat as doel de skiednis en de organisaasje fan ús feriening yn kaart te bringen! Sjochsto in flater? Gean dan daliks oan de slach en helje him derút!

  • Eltse pagina kin oanpast wurden
  • In nije pagina kinsto oanmeitsje troch de namme te typen yn de adresbalke
  • In pagina kinst fuortsmite troch alle tekst wei te heljen

Nije pagina oanmeitsje

newpage Heakje dyn eigen side ta!

Of mei de hân

Efter ?id= moatsto de titel type fan dyn nije pagina. Bygelyks: ?id=nije pagina. Der wurd no in pagina oanmakke mei de namme 'nije pagina'.

Kategoryen

Fansels moat der wat struktuer komme yn it gehiel. Dêrom kinsto dyn pagina yn in mapke pleatse. Dit dochsto troch in dûbele punt (:) te brûken. De pagina ?id=mapke1:mapke2:mapke3:nije pagina sil bygelyks útkomme yn mapke3 fan mapke2 dy't wer yn mapke1 sit. Maklik dochs?

Hjoeddeistige kategoryen

Pruts mar wat oan

It kin allegear net stikken. Fan eltse pagina wurde der, lyk as by de echte Wikipedia, ferzjes opslein. Dat âlde ferzjes kinne maklik werom set wurden :)

Oersette

De wiki moat noch efkes oersetten wurde yn it Frysk. Dêr binne wy mei dwaande: http://translate.dokuwiki.org/translate/dokuwiki?lang=fy

oersjoch.txt · Last modified: 2022/06/06 13:38 by 65.108.110.26