am soas

Sprekkersjûn 'Is grutter better?'

24 April 2018 19:25:00

It tema fan de sprekkersjûn is: ‘Is grutter better?’, wêryn de klam leit op oft de gruttere doelen it opofferjen fan de Fryske of regionale identiteit wurdich is.

De sprekker is Frans Veltman, wethâlder foar it CDA en twadde lokoboargemaster fan de gemeente de Fryske Marren. Hy sil ús ûnder oare mear fertelle oer de oanlieding, it proses en de konsekwinsjes fan de fusie fan de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân ta de gemeente De Fryske Marren.

Foarôfgeand kin der iten wurden am soas. Dit is om 19:00 oere en hjir moast dy efkes foar ynskriuwe.

De sprekkersjûn sels start om 20:30 oere.

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.