Pizel 10,-

Kiezel Woansdei Tarzan siket Jane diner

14 Febrewaris 2018 19:00:00

De woansdei fan de Kiezel stiet u.o yn it teken fan in lekker miel am soas, en dit sil gjin gewoan miel wêze! De FJK3 is fan doel om der in lúks diner fan te meitsjen en dit sil dy heegút sa'n 10 euro kostje!

Do kinst dus tegearre mei dyn Tarzan of Jane del komme om te genietsjen fan al it iten, mar hesto noch gjin Tarzan of Jane kom dan ek nei de soas want ek dêr binne se fêst wol te finen! 

Nei it hearlike miel sil de kroegetocht by ûs moaie feriening begjinne om 21:00, hjir kinst fansels troch gean mei it sykjen nei dyn Tarzan of Jane. Mochtest der no gjin ferlet fan ha dan kinst ek nei een lekker pilske op syk, de soas sil de rest fan de jûn iepen wêze! 

Asto dy inskriuwst dan is dat foar it iten! 

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.