Pizel

Kiezel Tiisdei Wolkom yn it wâld

13 Febrewaris 2018 19:25:00

Wolkom yn it wâld 

De Kiezel sil los gean mei een grut feest " Wolkom yn it wâld" Bisto de nije Tarzan of Jane of giest als Gorilla troch it libben? Lit it bist yn dy los en kom yn dyn moaiste jungleklean nei de pizel op dizze foarste Kiezeljûn. 

Ynspiraasje foar dyn outfit fynsto hjir, dus no hesto gjin ekskús mear om net ferklaaid te kommen

Wy sille earst ite am soas, dus asto dy inskriuwst foar it evenemint is dat foar it iten!

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.