Noorderplantsoen

Keatse yn it Noorderplantsoen!

16 Maaie 2018 19:30:00

Op woansdei 16 maaie sille Rinnert Jan en Marten Wytze ús in leske keatsen jaan, meist gerêst ek net-Bernleffers meinimme fansels! 
It sil om 19:30 los gean yn it Noorderplantsoen (en as it dêr te drok is dan fytse we troch nei it Stedspark)

Skriuw dy efkes yn asto der by bist!
 

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.