Iepen Poadium 2018

7 Juny 2018 21:30:00

Op 7 juny sil it iepen poadium wer plak hawwe.

Mear ynformaasje sille letter op'e side komme, mar witsto no al datsto in ôfgryslik moai optreden jaan wolst? Jou dy dan op by ien fan de Akko!

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.