am soas

Iepen dagen 2018

13 Novimber 2018 19:25:00

De iepen dagen sille kommend jier plak hawwe nei de foarste tintamenwike, sadatsto alle tiid hast om mei Bernlef yn'e kunde te kommen of om dyn freonen mei te nimmen nei dizze fantatyske feesten! De iepen dagen sille dus yn novimber plak hawwe en wol op 13,14 en 15 novimber! Hâld dizze data fêst frij yn dyn aginda, en hâld faaks ek fuort 16 novimber frij foar dyn katerdei!

De foarstejierskommisje 2 is al drok dwaande mei de tariedingen en sil sa snel mooglik it programma bekend meitsje!

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.