De Pizel

Iepen dagen 2018: Temafeest ‘Klear foar it klunen’

13 Novimber 2018 21:30:00

De tiisdei fan ‘e iepen dagen wurdt de pizel omtovere tot in wier Winterwonderland: wy binne klear foar it klunen! By oankomst sil der in fergees gleske glühwein foar jim klearstean. Kom del om los te gean op krysthits, mar ek foar de malibu-poeiermolke en in potsje barklunen foar mar 4 euro per twa! 

 

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.