De Pizel

Iepen dagen 2018: Pubkwis

14 Novimber 2018 19:25:00

Op de woansdeitejûn fan ‘e iepen dagen kinsto fergees meidwaan oan de pubkwis. We gean los om 21:00. Lês dysels dus goed yn it tema en win de prizen! Wilens de pubkwis sil der rûngien wurde mei hapkes. Foarôfgeand oan de pubkwis kinst hearlik ite op soas!

Fansels is der nei de pubkwis in geselliche jûn sa asto dy alinnich by Bernlef meimeitsje kinst!

It ynskriuwen is foar it iten! (19:25)
* Wolsto graach mei ite mar bist noch gjin lid? Stjoer dan in appke nei ús ynterne Bob: 06-18854188
 

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.