De Pizel

Iepen dagen 2018: It dak giet derôf mei de Heegemer Dekdweilers

15 Novimber 2018 19:25:00

Tongersdei sille de Heegemer Dekdweilers de soas op ‘e kop sette. Soargje datst der by bist want eskalaasje is garandearre! De itensiederskommisje sil in wintersk miel foar ús klearmeitsje.

It ynskriuwen is foar it iten! (19:25)
* Wolsto graach mei ite mar bist noch gjin lid? Stjoer dan in appke nei ús ynterne Bob: 06-18854188

 

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.