BAZES Benefietkonsert 2018

17 April 2018 21:30:00

Hesto nocht om in kear nei live muzyk te lústerjen ûnder it genot fan in drankje? Kom dan 17 april nei it benefietkonsert fan de BAZES! Dit sil plakfine by Albertus!

De line-up
The Governors
AMF Jazz Band
De Kees
DJ Yolo Fissa


Komsto ek del op dizze jûn? Dêrmei steunst it goede doel, de opbringst sil nammentlik gean nei 'het vergeten kind', sy sette harren yn foar kwetsbere bern yn u.o Grins en omkriten. 

(Foarôfgeand is der in HG op'e soas, dy't faaks wat earder los sil sadat we dêrnei net al te let nei it benefietkonsert kinne)

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.