Spesjaalbierjûn

11 Augustus 2020 20:00:00

De tiisdei fan de KEI-wike tsjoene wy de soas om ta in wiere spesjaalbierpriuwerij! Neist ús gewoane Brandpils skinke wy nammentlik ek in swik soarten spesjaalbier. Kom del en lit dy ferrasse!

Foarôfgeand oan it feest stiet der om 18:00 oere jûnsiten klear. Mei-ite? Stjoer even in appke nei ús ynterne Jantsje Kroes (06-21333538) om in plakje te reservearjen!

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.