Kiezel 2020

11 Febrewaris 2020 12:00:00

Fan 11 oantemei 14 febrewaris komt de Kiezel der wer oan! De FJK3 hat drok dwaande west mei it opsetten fan in prachtige wike, mear ynformaasje folget letter dizze wike!

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.