De Pizel

Kiezel 2020

11 Febrewaris 2020 12:00:00

11 febrewaris is it alwer tiid foar de Kiezel! Dyn kâns om ris by de ferienings fan Grins te sjen. By Bernlef hawwe we ferskate feesten organisearre, allegear yn in bûtenierdsk tema: dizze feesten binne net fan dizze ierde!

Tiisdei is der in smûk temafeest op soas, fansels yn it bûtenierdsk tema;

Woansdei is der mei de hiele Kiezel in kroegetocht organisearre;

Tongersdei komt de band Sjoerd ensa de soas op de kop setten, nei in middei race yn Mario Kart;

Freed kinst lekker bekomme by de fremibo;

Dêrneist kinst op tiisdei oantemei tongersdei in hearlik en sûn miel helje op de soas! Ynskriuwe dêrfoar kin op de side. (Noch) gjin lid? Stjoer even in appke nei ús eksterne Robert de Boer: 06 23072831.

Ferjit net dy op 'gean' te setten op de Facebook-eveneminten; sa bliuwst up-to-date. Oant dan!

 

11 februari is het alweer tijd voor de Kiezel! Dé kans om eens bij de verenigingen van Groningen te kijken. Bij Bernlef hebben we verschillende feesten georganiseerd, allemaal in een buitenaards thema: feesten die ‘niet van deze aarde’ zijn!

Dinsdag is er een gezellig themafeest op de soos, natuurlijk in het buitenaardse thema;

Woensdag is er met alle verenigingen van de Kiezel een kroegentocht georganiseerd;

Donderdag komt de band Sjoerd ensa de soos op de kop zetten, na een middag racen in Mario Kart;

Vrijdag kun je lekker bijkomen bij de vrijmibo!

Daarnaast kun je op dinsdag tot en met donderdag een heerlijke en gezonde maaltijd halen op de soos! Hiervoor kun je je inschrijven op de website. (Nog) niet lid? Stuur een appje naar eksterne Robert de Boer: 06 23072831

Vergeet je niet op 'gaan' te zetten bij de Facebook-evenementen. Tot dan!

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.