de Pizel

Kei-wike 2019

12 Augustus 2019 13:00:00

Ek dit jier sil der wer in machtige Kei-wike plakfine by Bernlef. Fan 12 oant 16 Augustus sil FJK1 'It paad bjuster' de hiele wike moaie aktiviteiten delsette. It programma is sa: 

PROGRAMMA

Moandei 12 augustus:

 • 13 - 15 oere: Fergees Fryske lunsj
 • 15 - 17 oere: Mariokart lounge
 • 18 - 20 oere: Ite op'e Pizel
 • 21.30 oere:   Spesjale buorrel-jûn

Tiisdei 13 augustus:

 • 13 - 15 oere: Fergees Fryske lunsj
 • 15 - 17 oere: Workshop barklúnen
 • 18 - 20 oere: Ite op'e Pizel
 • 21.30 oere:   Live: de Flu Fighters

Woansdei 14 augustus:

 • 13 - 15 oere: Fergees Fryske lunsj
 • 15 - 17 oere: High Pong
 • 18 - 20 oere: Ite op'e Pizel
 • 21.30 oere:   Kroegentocht: Down the Neon Road

Tongersdei 15 augustus: 

 • 13 - 15 oere: Fergees Fryske lunsj
 • 15 - 17 oere: Kasino a la Bernlef
 • 17 - 21 oere: Eat & great: Hamburgers bouwe
 • 21.30 oere:   Live: Smûk op Soas

Freed 16 augustus:

 • 13 - 15 oere: Fergees Fryske lunsj
 • 15 - 17 oere: Shotgleskes fersiere
 • 17 - 20 oere: Dinerconcert mei Piter Wilkens
 • 21.00 oere:   End of the Road; Piter Wilkens

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.