Ljouwert

Besyk Frysk Museum

28 Juny 2019 12:30:00

Op freed 28 juny nimt de lustrumkommisje jim mei nei ien fan de moaiste musea yn Fryslân: it Frysk Museum. Fansels sil der ek tiid weze foar kofje en in buorrel yn Ljouwert nei it besyk oan it museum.

Wy sille mei inoar tusken 12:30 en 13:00 oere op de trein stappe rjochting Ljouwert.

Mear ynfoarmaasje folget!

 

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.