Bazesfeiling 2019

21 Maart 2019 19:25:00

Op 21 maart is it wer tiid foar de Bazesfeiling. Dizze wurdt organisearre troch de Bazes dy't bestiet út leden fan eltse feriening fan de contractus. It jild dat ophelle wurdt mei de feiling, giet nei it goede doel. 

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.