De Pizel

Tongersdei Kiezel 2019 - Brunsj, film, Falentijnsdiner en live muzyk

14 Febrewaris 2019 14:00:00

Dizze dei bisto om 14 oere wolkom foar in hearlike brakke brunsj op 'e soas! Om in oer as 16 sille wy mei ús búkje fol in spannende film oansette. Wy wolle net te folle wei jaan, mar it sil in film wêze mei in soad rojale kasino's en spionnen. De film begjint om 007 minuten oer 16!

 

Nei al dizze spanning is it tiid foar romantyk, en stiet der om 19 oere in wier Falentijnsdiner foar jimme klear! Wês tared om yn it houliksboatsje te stappen mei dyn oare helte of bêste keetmaat, want wat der bart by Bernlef... Yn 'e jûn is der in feestje datsto beslist net misse meist: fan 21.30 oere ôf giet it feest los mei de band Basic Dave!

 

“RAUW/ZWOEL/LUID/SEXY/GEVOELIG/RUW/MAAR/OOK/TEDER

Dat allemaal? In één optreden? Basic Dave kan het allemaal!

Onze band bestaat uit 5 boys en 1 meid, en we hadden vorig jaar ons eerste optreden in het pittoreske Harlingen. Dit smaakte naar meer. Toen we over deze avond hoorden, begonnen we meteen een mooi repertoire voor te bereiden. Wat kunnen jullie verwachten? Covers en eigen liedjes over:

Leven

Liefde

Lachen

Latijn

Lingerie

Leipe mocro flavor

Oke, ik weet niets meer met een L

 

Tot daar!”

 

** De ynskriuwlist is foar it jûnsiten!

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.