De Pizel

Woansdei Kiezel 2019 - Moardmystearjediner en Kroegetocht

13 Febrewaris 2019 19:25:00

De FJK3 hat in hiel spesjaal jûnsiten foar jim yn petto: in moardmystearjediner. Under it iten sil der in moardspul spile wurde en do moatst riede wa't de moardner is. En liuw ús, net ien is te betrouwen... Wolsto hjiroan meidwaan? Skriuw dy dan rap yn!

 

Nei it jûnsiten is der tiid foar de jierlikse Kiezel Kroegetocht. Dizze tocht sil begjinne by Bernlef fan 21 oere ôf. Dernei sille wy om 22.30 nei Unitas, om 00.00 bist wolkom by GSV en fan 01.30 ôf is Cleopatra oan bar. 

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.