De Pizel

Tiisdei Kiezel 2019 - Grand Kasino Bernlef (temajûn)

12 Febrewaris 2019 21:30:00

Gewoanwei set James Bod altyd yn Las Vegas de hiele brot op 'e kop, mar spesjaal foar ús is hy dizze jûn mei in Martini oan 'e goktafel yn 'e Pizel de finen. Dizze tiisdei sil de Pizel nammentlik omtsjoene wurde ta in wier kasino mei as motto: Sûpe en spylje. Op dizze jûn binne der moaie prizen om te winnen, mar tink derom datsto net al dyn guod fergokkest... 

Lûk dus dyn kasino-outfit út de kast, dizze jûn geane wy All In!

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.